Allmenn verneplikt

Innføring av allmenn verneplikt ble vedtatt av Stortinget allerede i 2013. Etter høringsrunder ble et prøveprosjekt igangsatt ved 132 luftving på Ørland for to år siden.

Allmenn verneplikt betyr at både jenter og gutter kan bli innkalt til verneplikt. Før dette kunne jenter som hadde blitt innkalt sesjon og verneplikt velge bort å fullføre førstegangstjeneste. Nå er dette ikke lengre mulig.

Høsten 2014 ble Luftvernbataljonen på Ørland den første i landet som startet et prøveprosjekt der utgangspunktet var å ha jevn kjønnsfordeling. Ved siden av enkelte kontingenter i sanitetsbataljonen, skulle andelen av gutter og jenter være 50/50.
Fra ett år til det neste økte andelen kvinner blant rekruttene på Ørland fra rundt tjue til femti prosent. Erfaringene med prøveprosjektet er positive, og forberedelsene på allmenn verneplikt gikk over all forventning.

Da innrykket startet ble alle rekruttene tildelt like mye utstyr, like uniformer og rom der gutter og jenter skulle bo sammen.
– Vi må huske at det er en normalsituasjon for de unge å omgås begge kjønn, både på skolen og ellers. Vi ser også at kvaliteten på soldatene er bedre når vi kan velge mellom begge kjønn, sier Rune Jarwson ved luftvernbataljonen på Ørland flystasjon.
Ved denne høstens inntak møtte 1.150 soldater til rekruttskole for Luftforsvaret og Sjøforsvaret ved KNM Harald Haarfagre ved Madla utenfor Stavanger. 25 prosent av dette var kvinner.  Av disse rekruttene skal omtrent 150 kvinner tjenestegjøre i Luftforsvaret. I tillegg til dette har Luftvernbataljonen ved Ørland en egen rekruttskole hvor kvinneandelen er 45 prosent.

Allmenn verneplikt gir forsvaret bedre mulighet til å velge de som passer best, og de som er mest motiverte til arbeidet som skal utføres. Kjønnsnøytraliseringen beviste at jenter og gutter er minst like gode soldater og at trivselen økte.
– Det første vi så på var dette med forlegning og utstyr. Egne toalett og dusjer for jentene måtte på plass. Deretter så vi at vi trengte mer utstyr som uniformer og sekker, når det etter hvert kom på plass og tjenesten kom i gang fikk vi en del nye erfaringer, men jeg kan ikke se at vi har noen problemer knyttet til kjønn.

Heller tvert i mot. Etter to år med testing fant Luftvernbataljonen ut at det ble mindre mobbing og bedre samhold.
– De trener sammen, spiser sammen, jobber sammen og deler rom. Etter at vi fikk avmystifisert en del av de kjønnsrelaterte mytene er erfaringene udelt positive. Guttene ser at jentene håndterer den samme jobben som de gjør vel så bra og i tilfeller enda bedre enn de selv. Det gjør at de ikke lenger er gutter og jenter, men soldater som respekteres og behandles likt både av befalet og hverandre. Dessuten rekrutterer vi mye av våre vernepliktige til videre i tjeneste hos oss. De senere årene har vi ansatt nesten halvparten av våre vernepliktige. Det beviser at det er veldig dyktige soldater som trives og gjør en utmerket jobb,  konstanter oberstløytnant Rune Jarwson.

Ved årets inntak av vernepliktige til Forsvaret var rundt 33 prosent kvinner. Ørlandet Flystasjon er takket være prøveprosjektet kanskje den leiren i Norge som står best forberedt til å ta i mot allmenn verneplikt.