• Bygger forsvarsevne hver dag på Ørland

Bygger forsvarsevne hver dag på Ørland

Forsvarsbygg er i sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F-35 området på Ørland flystasjon. Kampflybasen på Ørland klargjøres nå for mottak av de tre første F-35 kampflyene.

 

En rekke prosjekter ferdigstilles i år parallelt. I begynnelsen av august kunne Luftforsvaret flytte inn i det 10 000 kvm store skvadronbygget – en viktig milepæl i den pågående utbyggingen av Ørland flystasjon. Deretter ble forsyningsbygg for Forsvarets logistikkavdeling (FLO) overlevert. Vedlikeholdsbygget for F-35 er ferdigstilles i disse dager, og en forlenget rullebane skal stå klar til første fly lander i november. I tillegg omfatter prosjektene blant annet bygging av forlegninger for mannskap og offiserer, og infrastrukturoppgraderinger.

Komplekst oppdrag

Forsvarsbyggs oppdrag er å legge til rette for mottak av de første F-35 kampflyene, som lander på Ørland i november. I oppdraget ligger det også å legge til rette for at Forsvaret kan gjennomføre effektiv utdanning og trening på basen.

Helt siden Stortinget vedtok å lokalisere kampflybasen til Ørland kommune i 2012, har Forsvarsbygg arbeidet med et svært omfattende og komplekst oppdrag med stramme tids- og kostnadsrammer. Ferdig utbygd vil Ørland flystasjon være helt sentralt for Forsvarets kampkraft. Utviklingsprosjektet på Ørland kan vanskelig sammenlignes med noe annet prosjekt Forsvarsbygg har hatt. Det er teknisk komplisert og det har store sikkerhetsaspekter ved seg. Vi har utviklet oss med oppdraget, og det vi lærer tar vi med oss inn i det videre arbeidet for å bygge forsvarsevne, sier direktør for Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen. Flystasjonen har vært i drift under hele byggeperioden.

Arbeidet med å bygge kampflybasen fortsetter

Byggearbeidet på Ørland vil pågå frem til og med 2025, og storparten av aktiviteten er ferdig det året. Per i dag er det investert for vel 3,6 milliarder kroner. I perioder har omsetningen vært oppe i ti millioner kroner om dagen. I årene fremover skal ytterligere 6,2 milliarder investeres i utviklingen av kampflybasen.

I sommer sto ny mannskapsforlegning med 180 sengeplasser ferdig, og et tilsvarende bygg skal stå klart om ett år. Arbeidet med den første befalsforlegningen med 50 kvarter er i sluttfasen, og et tilsvarende bygg med noe større kapasitet skal stå ferdig høsten 2018.

Forsvarsbygg er i startgropa for å bygge 12 nye hangarer med plass til 24 fly på Ørland flystasjon. Disse skal ferdigstilles i løpet av 2020.

Over en million arbeidstimer nedlagt

Byggingen av kampflybasen har vært preget av stor og variert aktivitet, under stort tidspress. Nær 600 medarbeidere har på det meste jobbet på byggeplassen. Anleggshotellet har, med sin kapasitet på 370 sengeplasser, til tider vært sprengt.
– Med tanke på at godt over en million arbeidstimer er lagt ned på Ørland kampflybase, er det eksepsjonelt at kun tre arbeidsskader med tre fraværsdager er registrert på en anleggsplass i denne størrelsen, fastslår Thoresen.

Utviklingen av Ørland flystasjon skjer i nært samarbeid med Forsvaret og vertskommunen, Ørland. Samarbeidet med Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret, Ørland kommune og alle ansatte på flystasjonen er preget av gjensidig tillit og konstruktivitet.

– Forsvarsbygg har ikke kunnet realisere et så krevende prosjekt uten godt samarbeid med alle parter. Innsatsen fra flere hundre fagarbeiderne og lærlingene hos entreprenørene har vært avgjørende for at prosjektet kommer i mål. Medspillere som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Skatt Midt-Norge, Arbeidstilsynet, LO, EBA Trøndelag (NHO) har alle bidratt positivt inn i prosjektet, sier direktør Thoresen.