Bygger forsvarsevne på Fosen

Forsvarsbygg planlegger og prosjekterer slik at Ørland hovedflystasjon skal være klar til å ta i mot de første kampflyene høsten 2017. Den store byggestarten er våren 2015, men rehabilitering og forberedende arbeider inne på basen er allerede godt i gang.

Den første konkurransen for byggingen er utlyst, og omfatter et unkende nytt skvadronbygg. Skvadronbygget vil inneholde en administrasjonsdel med kontor, møterom og garderober for to F-35-skvadroner. I tillegg skal skvadronbygget huse simulatorer. Byggestart for skvadronbygget er planlagt våren 2015 med ferdigstillelse i 2016 for mottak og innstallering av simulatorer.

– Sammen med Forsvaret og lokalsamfunnet på Ørland skal Forsvarsbygg sørge for at ystasjonen får de beste forutsetningene til å levere forsvarsevne i fremtiden, til beste for Norge, sier plan- og prosjekteringssjef Jens Moldstad i Forsvarsbygg kamp ybase.

 

Sammen med Forsvaret og lokalsamfunnet på  Ørland skal Forsvarsbygg sørge for at flystasjonen får de beste forutsetningene til å levere forsvarsevne i fremtiden, til beste for Norge.
Jens Moldstad, Forsvarsbygg kampflybase

 

VEDLIKEHOLDSBYGG OG RULLEBANE

Våren 2015 starter anbudskonkurransene for bygging av vedlikeholdsbygget, forlengelsen av rullebanen og teknisk forsyning. Disse prosjektene ferdigstilles i løpet av 2016-2017.

REHABILITERING AV FORLEGNINGER IVERKSATT

Forsvaret trenger nye forlegninger og boliger på Ørlandet. I påvente av endelig avklaring omkring fremtidig kamp ybase har det vært et relativt lavt investeringsnivå innen bolig og kvarter på Ørland.
Utgangspunktet er utfordrende, men Forsvarsbygg er allerede godt i gang med viktig rehabilitering av to befalsforleg-ninger på Ørland hoved ystasjon. Det er to befalskaserner (A og B), oppført på 1950-tallet som renoveres og oppgraderes.
En av kasernene har behov for ominnredning av planløsning til større enheter med sovealkove og bad for hver enhet, mens den andre behøver mindre justeringer av planløsningen. Når rehabiliteringen er ferdig neste sommer, vil de to kasernene være helt like, og til sammen ha 44 tidsmessige hybler som vil bedre boforhold og bidra til økt trivsel og bolyst.

KVARTAL MED GÅRDSTUN

Inne på basen planlegges nødvendige, nye forlegninger bygget som kvartal med gårdstun, inspirert fra det særpregede kulturlandskapet som omgir ystasjonen.
Mannskapsforlegningen vil utgjøre første byggetrinn. Gode bo fasiliteter er viktig, og Forsvarsbygg planlegger med en byggestart for mannskapsforlegninger høsten i 2015. I tillegg planlegges det å øke antallet kvarter for befal. Inne på ystasjonen planlegges befalsforlegning oppført med samme arkitektoniske utforming som mannskapsforlegningene, i kvartal med gårdstun. Nye befalsforlegninger planlegges oppført øst for dagens hovedkvarter.

LEILIGHETER OG BOLIGER

På sivilt område sees det på muligheten for å bygge for befal både på egen grunn og i sentrum, i tråd med Luftforsvarets ønsker. Forsvarsbygg ser på muligheter for anskaffelse av nye leiligheter og boliger i Brekstad. Fordelene med nærhet til hurtigbåt, sentrum med ulike kulturtilbud og avstand til ystasjonen er her viktige faktorer for valg av beliggenhet. Det søkes å legge til rette for et variert botilbud på flere steder og med ulike størrelser.