Fosen, Forsvarsbygg og Forsvaret på samme lag

Ørland hovedflystasjon er regionens største arbeidsplass og en naturlig del av lokalsamfunnet og dagliglivet på Fosenhalvøya.

I 60 år har Ørland vært en god vertskommune for flystasjonen – og er en viktig samarbeidspartner for Forsvarsbygg. Sammen utvikler vi Ørland hovedflystasjon videre, som et viktig ledd i omstillingen av Forsvaret.

Forsvarsbygg legger ned en formidabel innsats for at Fosen og Ørland hovedflystasjon får de beste forutsetningene til å levere forsvarsevne i framtida. De første årene etter stortingsvedtaket i juni 2012, for etablering av hovedbase for F-35 kampfly på Ørland, vil Forsvarsbygg arbeide med planleggings- og prosjekteringsoppgaver. Skvadronbygg for F-35 skal stå klart innen utgangen av 2016. De første flyene som skal brukes i Norge er planlagt levert i 2017. Byggestart forventes i 2015. Forsvarsbygg planlegger for at anleggsvirksomheten i minst mulig grad blir til ulempe for lokalsamfunnet og virksomheten inne på flystasjonen.

 

Grønne løsninger

Forsvarsbyggs ambisjon er at alle bygg skal ha lavt energiforbruk, og at oppvarming av bygg skal skje uten bruk av fossilt brensel. Det vil bli lagt vekt på å minimalisere utslipp og virkninger av fly- og avisingsvæske og kjemikalier ved bruk til brannøving. Vi vil legge til rette for ordninger for å redusere og sortere avfall, samt gjenbruk av materialer. Det vil bli satt krav til miljødokumentasjon for materialtyper med utstrakt bruk. I planleggingen av kampflybasen legges det stor vekt på å belyse og redusere negative virkninger på dyre- og planteliv.

Vi samarbeider med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å undersøke fredede kulturminner i området. Reguleringsplan, med konsekvensutredning, vedtas av Ørland kommune høsten 2014. I planarbeidet, som utføres i samarbeid med Ørland kommune, regionale myndigheter og faginstanser, er støy et sentralt tema. Innføring av nytt kampfly med aktiviteten på hovedbasen, medfører at det har vært stort fokus på støy fra tidlig i prosessen. Det er gjennomført omfattende utredninger for å finne fram til et flyvemønster som reduserer støybelastningen for omgivelsene. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med operativt miljø på Ørland hovedflystasjon og F-35 programmet. For omgivelsene er forutsigbarhet viktig og det er derfor lagt vekt på å forankre og få aksept for flyvemønster hos de som skal etterleve dette.

 

Løsningsorientert i møte med lokalsamfunnet

Vanligvis startes arbeidet med å vurdere enkeltboliger og støyverdier etter at reguleringsplanen med grenseverdiene for støy er vedtatt, for flystasjonen er dette høsten 2014. For Forsvarsbygg er det viktig å komme i gang med tilbud til støyberørte så raskt som mulig. Enkelte boliger vil få så høye støyverdier at kjøp vil tilbys uavhengig av rullebanelengde og støyverdier i reguleringsplanen. Forsvarsbygg vil derfor allerede høsten 2013 invitere de mest støyberørte eiere til samtaler om kjøp av bolig. Forsvarsbygg tilrettelegger for fleksible løsninger for de som blir berørt av støy, innenfor gjeldende lover og regler.
Det er et mål at landbrukskommunen Ørland opprettholder mest mulig jordbruksareal. I dag drives det aktivt jordbruk også innenfor flystasjonens område, av lokale bønder. I konsekvensutredningsarbeidet er blant annet landbruk et tema det sees nærmere på, og Forsvarsbygg samarbeider med Ørland kommune, Fylkesmannen, Mattilsynet og Universitetet på ÅS (UMB) for å hente frem kunnskap og for å se på mulighetene for landbruket på Ørlandet.

 

Dette skal bygges:

I tall er oppdraget å bygge:
• 40.000 kvm nybygg
• 250 hybler/kvarter
• 60 boliger/leiligheter
• 25.000 kvm ombygging