Fosen Helse IKS – Fosen Distriktsmedisinske senter

I det interkommunale selskapet Fosen Helse IKS er kommunene Bjugn, Leksvik,
Rissa, Roan, Ørland og Åfjord sammen om å utvikle et felles
helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere.

Selskapets visjon er at Fosen Helse IKS skal være en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve. De kliniske tjenestene, som er lokalisert på Brekstad, består av Fosen legevaktsenter, Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering og Spesialistpoliklinikken Fosen. Tilbudene her består av både interkommunale helsetjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester underlagt St. Olavs Hospital HF.

På Fosen har man i mange år flyttet tjenestene nærmere der folk bor. Samhandlingsreformen har gitt helsetjenestene en ny retning, med mye større fokus på forebygging framfor reparasjon. Lovgiving har stort fokus på kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid. To viktige områder der Fosen Helse IKS jobber aktivt med forebygging er tjenestene kommunepsykolog og Rask Psykisk Helsehjelp.

Kommunepsykolog
Nasjonale myndigheter satser stort på å få etablert psykologer i alle kommuner og signaliserer at dette blir et krav innen få år. De siste årene har det blitt delt ut prosjektmidler for å øke andelen psykologer i kommunene. Dette kan sees som ledd i en generell styrking av kommunehelsetjenesten.

Fosen Helse IKS etablerte tilbudet i 2014 for tre av sine eierkommuner. Variasjon i befolkningstetthet og størrelse på kommunene tilsier at det er utfordrende å dimensjonere denne tjenesten i mange kommuner. Arbeidsoppgavene til kommunepsykologer er etter Helsedirektoratets kriterier omfattende, men det forutsettes lavterskel-tilbud til befolkningen, og det skal fokuseres på så vel forebyggende tiltak som behandling. Kommunepsykologen har tett samarbeid med kommunale helsetjenester og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Kommunepsykologen er psykologspesialist og har også det faglige ansvaret for tjenesten Rask Psykisk Helsehjelp.

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)
Fosen var tidlig ute med å etablere tjenesten RPH gjennom nasjonal pilot i regi av Helsedirektoratet i 2013. RPH er et tilbud til voksne og ungdom med milde til moderate psykiske plager av angst, depresjon eller søvnproblemer. Tilbudet forutsetter egeninnsats fra de som henvender seg for hjelp, og ventetiden for hjelp skal være minimal. Noen ganger kan symptomer som depresjon eller søvnproblemer være tegn på andre plager, og da vil vi være til hjelp med å finne riktig behandlingstilbud.
Rask Psykisk Helsehjelp på Fosen er interkommunalt, med tilbud til kommunene Roan, Ørland, Bjugn og Åfjord. Vi tar imot klienter på tvers av kommunegrensene, og tjenesten har tilstedeværelse i flere av kommunene.

Vi er et tverrfaglig team med fem ansatte som alle har minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse og sosialfag, samt er sertifiserte i kognitiv terapi gjennom en egen utdanning for RPH. Kommunepsykologen er tilknyttet teamet, og har faglig ansvar for tjenesten.

Alt som skal til for å komme i kontakt med oss er en telefonhenvendelse. Vi samarbeider gjerne med din fastlege, men du kan ta kontakt direkte med oss om du ønsker det. Nær familie, fastlege, arbeidsgiver og NAV kan også bistå med kontakt dersom den som eier problemet ønsker det. Vi setter da opp en avtale med en av våre medarbeidere, som oftest den påfølgende uke etter henvendelsen.

Rask Psykisk Helsehjelp er tilgjengelig for befolkningen generelt, og også for veteraner og forsvarsfamilier. Fosen Helse IKS har etablert et militært-sivilt samarbeid med Forsvaret hvor RPH inngår som et av tjenestetilbudene. Medarbeiderne er skolert til å møte de problemstillinger som den enkelte kan ha, for eksempel i forbindelse med utenlandsoppdrag.

Når bør du be om hjelp?
Når du har plager som vedvarer over et par uker, og som går ut over trivsel, daglige gjøremål, læring, eller sosial og yrkesmessig fungering.

Hva slags behandling tilbys?
Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Rask Psykisk Helsehjelp som prosjekt evalueres av Folkehelseinstituttet. Selv om resultatene først presenteres sommeren 2016 har vi allerede fått signaler om at tjenesten gir gode resultater.

Dette er et lavterskeltilbud.
Ta kontakt dersom du ønsker vår bistand.

Fosen Helse IKS har sammen med flere naturlige samarbeidspartnere etablert prosjektet militært – sivilt helsesamarbeid, tilrettelagt for veteraner og forsvarsfamilien. Involverte parter er Ørland Hovedflystasjon, Forsvarets Sanitet, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt, Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, Fosen kommunene og NTNU, Samfunnsforskning. Utvikling av militært – sivilt helsesamarbeid er et samarbeid på to plan, hvorav det ene området er tjenestesamhandling, med målsetting om å tilby gode, målrettede tjenester for veteraner, forsvarsansatte og deres familie. Det andre området samarbeidet omfattes av er på et strategisk overordnet nivå, for forankre og utvikle godt samarbeid på tvers av deltagende organisasjoner. NTNU, Samfunnsforskning bistår med følgeforskning for å se på effekt av samarbeidet. Rask psykisk helsehjelp er nå et tilbud til veteraner og forsvarsansatte og deres familie.

www.fosen-helse.no