• Fosen Helse IKS

  • balblawblalblalv abl lbal aw bablawlblabl

Fosen helse IKS

Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord er sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets visjon: Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve

 

Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord er sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets visjon: Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve. De kliniske tjenestene består av Fosen legevaktsenter, Avdeling for øyeblikkelig hjelp og Spesialistpoliklinikken Fosen. Tjenestene er lokalisert på Brekstad. På Fosen har man i mange år flyttet tjenestene nærmere der folk bor. Det er tett samarbeid med sykehusene i regionen, 330 skv., Sea King redningstjeneste med egen samarbeidsavtale og nasjonale anerkjente forskningsinstitusjoner. Samhandlingsreformen har gitt helsetjenestene en ny retning, med mye større fokus på forebygging framfor bare å reparere. Med ny folkehelselov skal kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer styrkes. I tillegg til de kliniske tjenestene har Fosen Helse IKS enheter som jobber ut fra Samhandlingsreformen sine intensjoner.

Folkehelse Fosen

Folkehelse Fosen skal være en kunnskapsbasert pådriver og støttespiller for kommunene på Fosen i folkehelsearbeidet. Under enheten finner vi folkehelsekoordinator, miljøhygieniker og samfunnsmedisiner. Ulike tiltak man har jobbet med: Diabetes Fosen; opplæring av helsepersonell, diabetesskole for pasienter og diabetessykepleier. Blimedno; aktive og involverte barn som skal danne grunnlaget for et sunt samfunn, hvor målet er å minske frafallet i idretten. Fiskesprell; fokus på fisk i kostholdet for barn i barnehager og foreldre.

Helsekompetanse Fosen

Skal tilrettelegge for helserelatert kompetanseheving på Fosen, og er en ressurs for kommunene i sitt arbeid med å etablere tilstrekk-elig og riktig kompetanse innenfor både folkehelse og innenfor tradisjonelle helsetjenester. Enheten koordinerer og kjører ulike nettbaserte læringsprogram. I tillegg er det etablert fagnett for ulike faggrupper for erfaringsutveksling, diskusjoner og kompetanseoverføring. Det er i startfasen med å kjøre konsultasjoner med hjelp av videokonferanse mellom pasient, spesialister og fastleger

Rask psykisk helsehjelp

Et lavterskeltilbud for mennesker med lett til moderat angst og depresjon. Personellet er snart ferdig med videreutdanning i kognitiv terapi. Når man har plager som vedvarer over et par uker, og som går utover trivsel, daglige gjøremål, læring, eller sosial og yrkesmessig fungering, er dette et tilbud hvor man kan søke hjelp.

Kreftkoordinatorer Fosen

Det er ansatt 2 kreftkoordinatorer på Fosen. De skal være lett tilgjengelige støttespillere for kreftrammede og deres pårørende i en vanskelig og sårbar tid. De har en koordinerende funksjon opp mot sykehus og andre involverte. Målet er å hjelpe og finne løsninger sammen med pasient og pårørende. Mer informasjon om tilbudene og kontaktinformasjon får du på www.fosen-helse.no