• Fremtiden i Luftforsvaret bygges på Ørland

Fremtiden i Luftforsvaret bygges på Ørland

I dette magasinet får dere lese mye om det som rører seg rundt om i Ørland og
Bjugn kommuner samt de andre tilliggende nærområdene. La meg nå først beskrive kort
situasjonen for Ørland hovedflystasjon, som den er i dag og for tiden fremover.

Det har vært stor aktivitet ved flystasjonen dette året. Til daglig gjennomfører vi styrkeproduksjon av kampfly, luftvern og baseforsvar samt andre kapasiteter som Forsvaret og det sivile samfunn trenger til innsats nasjonalt og i utlandet, for nasjonens sikkerhet. Avgjørende for de operative leveransene er robuste støtte- og vedlikeholdselement, sammensatt av mennesker med høy fagkompetanse. Disse menneskene vokser ikke på trær, men må utdannes innenfor Luftforsvaret selv eller hentes fra konkurrerende eksterne fagmiljø. Det er ønskelig at personellet lokalrekrutteres fra Fosenområdet slik at en stabil arbeidskraft sikres over tid.

Å etablere bo- og blilyst er viktig. Derfor skal det i stor grad fokuseres på forbedringer i bo- og velferdstilbudene. Samtidig vil vi legge forholdene til rette for kompetansetilførsel fra hele landet, også gjennom tilrettelagte pendlerordninger. Langveispendling kan være både slitsomt for den enkelte og familiemessig belastende over tid, det øker ofte kostnadene for Forsvaret, og det vil i tilfeller være nødvendig med jobbmessige tilpasninger. Omstillingstakten er imidlertid så rask at vi i en overgangsperiode er nødt til å gjøre det som trengs for å beholde og gjøre nytte av den kompetansen våre pendlere innehar, inntil vi kan etablere en mindre pendleravhengig personell- og bosituasjon.
Likevel vil det for mange familier passe best at en av familieforsørgerne gjennomfører pendling til Ørland over en periode, i stedet for at hele familien flytter. Samtidig er også fastboende ansatte ved Ørland en del av Forsvarets totale arbeidsmasse som forventes å utføre tjeneste andre steder enn på Fosen. Men, for å være tydelig – Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig velger å etablere seg på Fosen.

Planleggingen av framtidens kampflybase på Ørland pågår for fullt, og forberedende byggeaktivitet er allerede påbegynt. Det som skal skje ved flystasjonen de nærmeste årene er faktisk en av årsakene til at Luftforsvaret nå gjennomfører en inngripende omlegging av hele sin base- og organisasjonsstruktur. Omstillingsprosessen er trolig den største i våpengrenens historie. På Ørland har vi allerede i år fått tilført mer aktivitet og flere medarbeidere, og vi er per dags dato større enn i forrige utgave av dette magasinet. Og vi vil fortsette å vokse. Både i 2015 og i årene som kommer vil vi få tilført mer av Luftforsvarets aktiviteter, personell og materiell. Omstilling gir konsekvenser, og derfor vil ivaretakelse av personell og spesialkompetanse opparbeidet gjennom mange år være umåtelig viktig.

Fra et sentralt perspektiv har Luftforsvaret to hovedutfordringer de neste årene – å lykkes med omstillingen av hele Luftforsvaret og å lykkes med innføringen av F-35. Begge er meget utfordrende og krevende, og begge treffer oss på Fosen med full tyngde. Skal vi lykkes er vi avhengige av blant annet hvordan vi selv håndterer utfordringene, at kompetansen forblir i organisasjonen, at infrastruktur både avhendes og fornyes, at økonomien styrkes gjennom tildeling og egen effektivisering samt fortsatt hardt arbeid. Når vi lykkes vil vi ha en imponerende kampflybase med kapasiteter som vil føre hele Forsvaret inn i en ny æra. Den nye kampflybasen vil være av meget stor nasjonal sikkerhetspolitisk betydning i forsvaret av vår nasjon.

Vi skal være ydmyke i forhold til de som rammes negativt på grunn av etableringen av kampflybasen på Ørland, både i lokalmiljøet og ved andre flystasjoner. En flystasjon i sterk vekst vil gi flere utfordringer for det sivile samfunnet på Fosen, men dette er i et overordnet perspektiv av positiv valør. Det er meget imponerende hvordan privatpersoner og kommunale- og sivile aktører fokuserer positivt på utviklingen av lokalmiljøet rundt en ekspanderende flystasjon. Det lokale engasjement og innstilling har vært, og vil fortsatt være, grunnleggende avgjørende for flystasjonens utvikling og dens ansattes etableringslyst i området.

Aage Lyder Longva

Aage Lyder Longva
OBERST
SJEF 138 Luftving/Ørland
hovedflystasjon