Næringsalliansen Fosen

Næringsalliansen på Fosen arbeider med næringsrelaterte oppgaver på tvers av kommune-, og fylkesgrenser. Målet er å skape vekst på hele Fosen og stå sterkere sammen enn hver kommune for seg.

20064580_fosen_regionrad

 

Næringsalliansen Fosen

Næringsalliansen Fosen har som formål å skape vekst og gode rammevilkår for alle typer næringsliv og forskningsinnsatser på Fosen. Dette gjøres dels gjennom en rekke konkrete innsatser på ulike satsningsområder, dels gjennom en strategi for å skape regional forstørring for å ta ut et større potensiale enn hva som er mulig per dags dato.

Næringsalliansen består av en rekke aktører, som alle har direkte kontakt til næringslivet og bedriftene på Fosen.

Næringsalliansen Fosen deltar i regionale og nasjonale prosjekter, vi gjennomfører undersøkelser blant bedrifter på Fosen, og vi arbeider for å skape sterke relasjoner til FoU-miljøet i og omkring regionen.

 

naeringsalliansen-fosen_helside

Last ned pdf:

20064580_naeringsaliansen

Næringsalliansen

Næringsalliansen består av personer fra hele Fosen og dekker et bredt spektre av bransjer og kompetanser

Side 41 til 73 i vedlagte Næring i Midt-Norge har en fin beskrivelse av næringsalliansen.

 

 

 

 

 

Strategisk NæringsPlan (SNP)

SNP FOSEN 2016 – 2020: SAMMENDRAG

Næringsalliansen har som ambisjon å styrke konkurransekraften til næringslivet på Fosen gjennom endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv

Dette skal skje gjennom å legge til rette for økt kompetanse, økt samarbeid med undervisnings- og FoU-aktører, styrket produkt- og teknologiutvikling, styrket finansiering og tilgang til større nettverk.

Bakgrunn for felles SNP

Regionalt samarbeid har lang tradisjon på Fosen. Fosen Regionråd ble etablert så tidlig som i 1989. Siden har en rekke avtaler om deling av stabsfunksjoner og samarbeid om offentlige tjenester blitt iverksatt – til sammen ca. 35 ordninger. Næringsalliansen (NA) ble etablert i 2013 og består av 7 næringsforum/foreninger og 7 utviklingsselskap/kommunal næringsfunksjon fra kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik. Formålet med NA er å være et felles organ for helhetlig næringsutvikling på Fosen, og målsettingen er å løfte næringsutviklingsarbeidet fra et kommunalt til et regionalt perspektiv.

Status Fosen 2016

Befolkningen har vokst langsomt de siste årene (2008 -2015), noe som i hovedsak skyldes tilflytting. Det har vært en svak sysselsettingsvekst i perioden, hovedsakelig innen offentlig tjenesteyting og innen innenfor fiskeri, havbruk og fiskeforedling. Andre næringer har hatt tilbakegang. Næringslivet består i stor grad av små bedrifter som i begrenset grad driver FoU-aktivitet. Det generelle utdanningsnivået på Fosen er lavt sammenlignet med landet for øvrig. Fosen har flere nærings- og befolkningssentra i en spredt struktur. Trondheimsfjorden skiller området geografisk fra resten av Sør-Trøndelag. Dette bidrar til at Fosen-området er avhengige av flere og til dels krevende samferdselsløsninger.

Mulighetsområder

Fire store mulighetsområder peker seg ut som grunnlag for felles satsing i SNP for Fosen:

 Eksisterende næringsliv – endring, innovasjon og utvikling.

 Den store utbyggingen og aktiviteten rundt Ørland hovedflystasjon som blir Norges nye kampflybase fra 2017.

 Europas største vindkraftprosjekt som bygges ut på Harbakfjellet, i Roan, på Storheia og på Kvenndalsfjellet.

 Den store utviklingen og veksten i marin næring langs hele Trøndelagskysten.

 

NA ser potensial for økt næringsaktivitet og verdiskaping knyttet til alle disse områdene.

SNPs strategier og aktiviteter

Strategier i SNP er direkte knyttet til hvert enkelt mulighetsområde, for å sikre størst mulig relevans for deltakerne, og det samme gjelder tilhørende aktiviteter. Gjennomgående handler aktivitetene om å øke næringslivets kompetanse om markeder og mulighetsrom, øke kundefokuset, legge til rette økt samarbeid med undervisnings- og FoU-aktører, bidra til styrket produkt- og teknologiutvikling, bidra til styrkede finansieringsmuligheter og bidra til større nettverk.

Organisering

Kommunene og Fosen Regionråd vedtar SNP og NA har samlet ansvar for rullering av planen hvert år. NA er ansvarlig for arbeidet med gjennomføring av SNP Fosen. Det etableres team innenfor hvert mulighetsområde i SNP, med deltakere fra NA og eventuelt andre ressurspersoner. Teamene har ansvar for konkretisering og gjennomføring av aktiviteter, og teamleder rapporterer til SNP-leder og til NA og Regionrådet ved behov. Organiseringen er i henhold til team-modellen som ble utviklet i ByR-programmet Fase 1. SNP FOSEN 2016 – 2020 (versjon 07.09.2016)

4

 

Ressurser

Det økonomiske ressursgrunnlaget baserer seg først og fremst på midlene i det regionale næringsfondet på Fosen. Her går kommunene sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune inn med årlige beløp som tilsammen bidrar med fondsmidler i størrelsesorden 2 mill. NOK. For perioden 2016 til medio 2018 vil regionen tilføres utviklingsmidler fra Byregionprogrammet gjennom årlige bevilgninger med 670.000 NOK. I tillegg finnes det i dag ubenyttede midler i det regionale næringsfondet, som vil være tilgjengelig for bruk i gjennomføringen av handlingsplanen. Gjennom Byregionprogrammets fase 2 har regionen delvis ressurser tilgjengelig fram til medio 2018.

Siden etableringen av NA Fosen i 2013 har utviklingsaktørene i alliansen bidratt med stor grad av entusiasme og egeninnsats. Skal arbeidet i NA videreutvikles, med utgangspunkt i status for samarbeidet i dag, må ansvar og roller gjøres mer forpliktende.

 

ByR

Fosenregionen har deltatt i ByR fase 1. Fokus har vært todelt;

1) kvalitetssikring av de strategiske valg gjennom flere forskningsbaserte analyser

2) testing/utprøving av en regional samhandlingsmodell for regionalt utviklingsarbeid.

I Fase 2 vil vi videreføre arbeidet med å styrke samhandlingen mellom aktørene (trippel helix). I tillegg er det et kontinuerlig behov for å vurdere endring og tilpasning av regionens gjeldende strategier.

Regional utvikling

I tillegg til de innsatser og prosjekter som Næringsalliansen arbeider aktivt med, så gjøres der kontinuerlig en innsats for at frembringe relevant og aktuel viden om Næringslivet på Fosen, således våres valg, rådgivning og anbefalinger er basert på det beste grunnlag.

http://nafosen.no/neste-aktuelle-prosjekt/

 

 

Næringsliv på Fosen

Det et allsidig næringsliv som preger Fosen i dag. Fra enkle mekaniske virksomheter til høyteknologiske bedrifter med strenge krav til produksjons- og produktkvalitet. Landbruk og fiske er fortsatt viktig for alle kommunene i regionen. Handel og service er godt utviklet i kommunesentrene.
Framover vil utviklingen av eksisterende og nye havbruksnæringer bli svært viktig, og Fosen med sin lange kystlinje har større muligheter innen disse næringene enn de fleste andre regioner.

 

Fosen

Fosen er på ca. 40.000 kvm2 og består av 7 kommuner – 6 kommuner i Sør-Trøndelag og 1 i Nord-Trøndelag. Det bor ca. 25.000 innbyggere på Fosen.