Nyskaping, identitet og tilhørighet på Fosen

Fosen Regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for de 7 kommunene på Fosen; Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Fosen Regionråd ble etablert i 1989 og ledes av et styre bestående av medlemskommunenes ordførere samt en tilleggsrepresentant fra hver kommune. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat.

Fosen Regionråd skal medvirke til utvikling av en robust Fosenregion gjennom samhandling og samarbeid, deling av kompetanse samt utvikle leveringsdyktigheten av tjenester. Regionale utviklingsområder og tiltak som bidrar til nyskaping, identitet og tilhørighet for innbyggerne på Fosen skal løftes fram. Virksomheten i rådet skal bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Regionrådet skal ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

Medlemskommunene i Fosen Regionråd har etablert en rekke samarbeidsområder; bla innen økonomi, saksbehandling, IKT, skole og helse. Vi mener at dette samarbeidet medfører en positiv utvikling i kommunene samt bidrar til bedre tjenester for innbyggerne.
Fosenregionen er inne i en svært aktiv periode, flere større utbyggingsprosjekter er i gang og/ eller nært forestående. Vi nevner kort; vegutbygging i regi av Fosenvegene AS, ei tim’ te’ by’n, utbyggingen på Valsneset (fiskeforfabrikk), kampflybase Ørland, vindkraft, kraftledning, planer for Bru over Trondheimsfjorden. Alt dette betyr at manges øyne vil være rettet mot Fosen og alt det som skal skje her i årene fremover. Det betyr også at kommunene i regionen må være forberedt på å ta imot all den aktivitet som vil komme.

Styret i Fosen Regionråd har tatt initiativ til å opprette Fosen Næringsallianse og derigjennom utarbeidelse av Strategisk næringsplan for regionen. En viktig målsetting for kommunene på Fosen er å stimulere til økt verdiskaping gjennom næringsutvikling og økt sysselsetting. Dette krever kompetanse, evne til nettverksbygging, gode planer og god infrastruktur.

Kommunene på Fosen forventer en betydelig vekst i antall innbyggere de nærmeste årene. Vi håper at mange nye innbyggere vil være med på å forme fremtidens Fosen slik at vi fortsatt kan ønske nye innbyggere og tilreisende velkommen til «Fantastiske Fosen»!