Severdigheter – hele FOSEN

ØRLAND

Austrått Fort

Austrått-fort_mini

Austrått Fort er et tidligere tysk festningsanlegg med et gigantisk kanontårn i 5 etasjer. Dette anlegget hadde en viktig strategisk plassering ved innløpet til Trondheimsfjorden. Anlegget er i dag museum som har knyttet til seg dyktige guider. En guidet tur, på i underkant av en time, tar deg med under jorda, gjennom hele kanontårnet, elektrisitetsverket og mannskapsforlegningen med plass for inntil 200 mann. Du kan også oppleve Fosen Krigshistoriske Samlinger, en utstilling som omhandler okkupasjonsårene i Fosen.

HOVEDKONSTRUKSJON
28 cm trippelkanon fra slagskipet Gneisenau nedstøpt i fjell. Kanontårnet er i fem etasjer med tilhørende fjellanlegg i tre etasjer bestående av nærforsvarsanlegg, aggregat og nødaggregat, kjølevannsrom, fyrrom, rom for forlegning, messe, toaletter, ammunisjonsmagasin, ganger og andre lagerrom. Ved inngangen er det skyteskår med stålluke. Kanonen med plattformer er i god stand. Den er bevart med alle maskindeler og er i prinsippet funksjonsdyktig, men ble sveist fast i forbindelse med istandsettelsen tidlig på 1990-tallet.
Antall etasjer:7. Areal: 1372 m2.

Tysk typebetegnelse: Anlegget er en spesialkonstruksjon ved at hele skipskanonen er støpt ned i en sjakt i fjellet og utvidet med rom for forlegning og bespisning, og har følgelig ikke noen typebetegnelse.

UTHAUGSGÅRDEN

Uthaugsgården_mini

Uthaugsgården – et autentisk, kulturhistorisk museum. Eiendom under Austrått. Uthaugsgården ble bygd av eieren ca. 1740.

HANDELSSTED
Bedriften ble etablert i 1859, og det kom lov om rett til å drive fast handelssted fra 1869.

AUSTRÅTTBORGEN

Austraatt_borg-027

Austrått ligger i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Gjennom 700 år fra omkring år 1000 satte høyadelen sitt preg på herregården og slottet. Fra 1721 var det borgerlige eiere som eide godset. Siden 1919 har Austrått vært nasjonaleiendom. Selv om mye er tapt i århundrenes løp, er store kulturverdier overlevert til vår tid. Austrått er en perle i lokalmiljøet og en europeisk kulturskatt.

Fru Ingerd Ottesdatter var en av Austråtts mest markante og fargerike eiere. Hun spilte en betydelig rolle i Norges historie, spesielt i forbindelse med innføringen av reformasjonen. På hennes tid – 1500- tallet  – ble hovedbygningen reist. Østre del er imidlertid langt eldre, ettersom kapellet og tårnet er fra 1150-1220.  Ove Bjelke var en av Norges fremste menn på 1600-tallet. Det var ikke minst han som utformet Austrått slik vi nå kjenner anlegget, med bl.a. pyramide fra 1665, porten omkranset av adelsvåpen, nedre borggårds bygninger og karyatider, loggia, gravkor med hans egen og hustruenes kister og det fornemme inventaret i kapellet. I kapellet ser vi dessuten 7 skulpturer fra middelalderen, blant dem den kjente Austråttmadonnaen fra 1200-årene. Flotte smijernsarbeider fra fru Ingerds og Ove Bjelkes tid hører også med til det man kan oppleve på Austrått.

_____________________________________________________________________________________

BJUGN

Bjugn Bygdatun, Mølnargården, et bygdemuseum med et bredt tilbud til såvel fastboende som tilreisende besøkende.
Våre tilbud omfatter blant annet utstillinger og samlinger, kafeteria, båtutleie, grillplass i fjæra, utleie av selskapslokaler, Mølnargården er også arena for en rekke kulturaktiviteter. Om sommeren har museet utvidede åpningstider. Mølnargården drives av Bjugn Bygdatunlag.

BJUGN BYGDATUN MØLNARGÅRDEN

Mølnargården_mini

Skolebarn bruker Mølnargården til ulike aktiviteter når de har uteskole eller skal lære om lokalhistorie. Turister er også ivrige brukere av stedet på lik linje med lokalbefolkningen.

Båter og sildefiske er viktige lokalhistoriske elementer som en finner tydelige spor etter på Mølnargården.

Utstillingene i museumsdelen skifter tema og en vil finne mange interessante opplysninger ved å rusle rundt både inne og ute på Mølnargården.

Bjugn Bygdatunlag ble stiftet 29. juni 1979. Laget skal arbeide for å vekke interesse for historie og tradisjoner ved å vise hvordan folk i Bjugn levde og livnærte seg. Laget skal også vise naturgrunnlaget for bosetting og virksomhet i kommunen.

Mølnargården er Bjugn kommunes bygdatun der det er utstillinger, møtelokaler, hele museet er et levende museum med egne billedspill og sitt eget spel, «Mønargårdsspellet» som handler om gårdens liv fra steinalderen av.

Museet drives av Bjugn Bygdatunlag og ble reddet fra totalt forfall i 1979 til slik det står i dag som et velbevart bilde av livet på en møllers gård med naust og båter, og mølle ved elva. Det er laget en tursti langs sjøen forbi mølla og innover mot Botngård. Her finner du også opplysningsskilt, bord og benker og kan nyte en tur langs Bjugnfjorden i fred og ro uten biltrafikk og stress i vakre omgivelser. Mølnargården er Bjugns tusenårssted.

Gravplassen på Valseidet

valseidet-2_mini

Gravplassen på Valseidet i Bjugn er ett av de mest monumentale kulturminneområder i Trøndelag. Store og litt mindre runde gravrøyser samt en ring av reiste steiner spetter landskapet. Tanken heller lett mot et tidligere drageid, hvor båtene ble dratt over land for å slippe å ro utaskjærs.
Kanskje var gravfeltet på Valseidet gravplass for en storgård som lå i nærheten en gang mellom Kristi fødsel og år 600 e. Kr? Gravrøysene skjuler en eller flere begravelser, og menneskene ble begravd brent eller ubrent, alt etter datidens tradisjon og mote.
Gravplassen på Valseidet ble undersøkt av arkeologen Ingvald Undset mot slutten av 1800-tallet. Undset er kjent som en av de store arkeologene i Norge på den tiden. Og for de som lurer på slektskapsforholdet: Han var far til Sigrid Undset.
I noen av gravene fant han gravkammer laget av stein. Og blant funnene var et sverd, noe arkeologene tolker som funn fra en mannsgrav. Det ble også funnet en fingerring av sølvblandet gull. Kull og brent bein tyder på at mange av gravene var kremasjoner.

_____________________________________________________________________________________

Rissa

Museet Kystens Arv

Museet-kystens-arv_mini

Ved utløpet av Prestelva på Stadsbygda ligger Museet Kystens Arv der hovedattraksjonen er utstillinga Lofotdrifta som er bygd rundt båten Den sise viking, som Johan Bojer lot bygge i 1930. Utstillinga presenterer livet til de fattige fiskerbøndene fra bygda som reiste til Lofoten for å leve det frie livet på havet og friste å bygge seg opp litt kapital.
Ved museet er det også et levende trebåt-miljø. Her er det et båtbyggeri som i hovedsak bygger åfjordsbåter – den båttypen som har vært brukt her på kysten i ubrutt tradisjon siden vikingtida.
Her ved elva har Rissa kommune anlagt sitt 1000-årssted, et stort teateramfi, der bl.a. den dramatiserte utgaven av Bojer`s roman Den siste viking blir framført med jevne mellomrom.
Museumsområdet glir direkte over i den gamle Prestegårdshagen. Dette hageanlegget begynte å ta form allerede i 1720-åra. 100 år seinere fikk det den utforminga det har i dag, inspirert av både fransk og engelsk hagearkitektur. I dag finner vi også en fin samling av historiske rosesorter her.

 

Reins Kloster

Reins-Kloster_mini

Det eldste og mest kjente historiske området i Rissa er Reins Kloster. Her var det kongsgård i vikingtida, og mange av Norges konger og dronninger kan føre slekta si tilbake til Rein. På 1200-tallet opprettet hertug Skule et nonnekloster på gården, og i 300 år var dette et viktig religiøst og kulturelt sentrum. Ruinene etter den prektige klosterkirka preger fremdeles området, selv om mye er borte etter at stein fra klosterkirka ble brukt under gjenoppbygging av Vår Frue kirke i Trondheim på 1600-tallet. I 1704 overtok familien Horneman gården. Den gang var Rein et storgods med eiendommer fra Namdalen til Nordmøre. I dag er det 8. generasjon Horneman som driver gården. Rissa Bygdemuseum har omvisninger på Rein hele sommeren. I parken som omgir klosteret er det også fint å vandre omkring på egen hånd. Det er satt ut informasjon som forteller om historien og naturen på stedet. Rein kirke har også en naturlig plass i bildet. Kirka er en gave fra bygdas store dikter, Johan Bojer, som vokste opp på husmannsplassen Fætten under Reins Kloster. Johan Bojers liv presenteres i en egen utstilling på Rein.

Rosehagen – Stadsbygd prestegård

Rosehagen_mini

I prestegårdshagen er det anlagt en rosehage med historiske rosesorter.

 

Bryggerekka i Råkvågen

bryggerekka_mini

Bryggerekka i Råkvågen skal være den største samlinga av sildebrygger utenom byer i Norge. Flere av bryggene ble bygd på slutten av 1800-tallet. Da sildefisket var på topp i 1920-30 årene, var bryggene i Råkvågen et livlig sentrum for fiske og sjørettet næringsvirksomhet. Eldre folk husker ennå den tida da båtene lå så tett at det gikk an å gå tørrskodd over vågen. Det er mye flott å oppleve i Råkvågen. I bryggene er sildegarn og tønner byttet ut med kunst- og kulturutstillinger og spisesteder, og på vågen er det snart like tett med fritidsbåter av ny og gammel årgang, som det tidligere var fiskebåter.

_____________________________________________________________________________________

OSEN

Osen bygdetun, Vingsandgården

Vingsandgården_mini

Osen bygdetun er et komplett gårdstun fra 1800-tallet. Tunet inneholder hovedbygning, bur, masstu, fjøs, 2 brygger og 2 naust. I tillegg finnes ei skolestue på området.

Hovedbygningen ble oppført i 1897, og masstu, bur og fjøs de påfølgende åra. Bryggene er flyttet fra havna på Vingsand til bygdetunet. De to naustene er oppført på 1980-tallet. Skolestua ble flyttet fra Brattjer til Osen bygdetun i 1991. Skolestua var bygd i 1878. Kommunen kjøpte gården av Ludvig Vingsand i 1972, året etter at driften var nedlagt.

Vingsandgården nevnes for første gang skriftlig i skattemanntallet for 1520-21, men det er sannsynlig at gården har eksistert i flere hundreår før denne registreringa. Etter hvert tegner historien et klarere riss over gårdens historie. Vingsandgårdens historie er en lang historie om uår, slit og skifting av eiere og drivere. På midten av 1800-tallet ble gården delt i to. Siden forble den to driftsenheter.

Det var om lag 200 gjenstander som fulgte gården ved overtakelsen. I ettertid har samlingen blitt utvidet ved hjelp av Osen Heimbygdslag og gaver fra privatpersoner. Samlingen består i dag av omkring 900 gjenstander.

Det er ulike aktiviteter på bygdetunet på sommeren. Bjørnørspelet avholdes siste halvdel av juni, og torsdager i juli er det åpent bygdetun med salg av middag og kaffe. Se aktivitetskalenderen på forsida for mer spesifikk informasjon.

 

_____________________________________________________________________________________

ÅFJORD

Naustanstua

Naustanstua_mini

ved Åfjord prestegård. Trønderlån med interiør og inventar fra 1950-tallet. Åfjord prestegård/ Kulturtunet.
De første museumsbygningene i Åfjords nye kulturtun. Her finnes foreløpig ei trønderlån (Naustanstua), et stabbur og et båtskott. For åpningstider/omvisning: Spør turistinformasjonen.

Fredmoen laksefiskestue

fredmoen-laksefiskestue_mini

Støvelfossen_minived Stordalselva mellom Årnes og Støvelfossen. Ferieparadis for engelske sportsfiskere fra 1900. Stedet er bevart i Lord Walsinghams ånd fra ferieopphold med laksefiske tidlig på 1900-tallet. Interiør fra århundreskiftet og en del minner fra engelsmennenes tid.

 

 

Gildeseteren

gildesetra-lb_mini

Gildeseteren er et restaurert seteranlegg i fjellet mellom Stordalen og Sørdalen og består av et størhus og et fjøs. Seterdag med rømmegrøtsalg hver sommer.

 

 

 

Sørdalskverna

Sørdalskverna_mini

Sørdalskverna, ei bygdakvern like ved Sørdalen skole. Kverna er i drift på Sørdalsdagen som arrangeres hver sommer. Da selges kveinnagrauten som kokes på mel malt på kverna.

Museumsfjøset på Rekstern

rekstern-2_mini

Kulturvernlaget “Kjerringrokken” en lokalhistorisk utstilling på gården Rekstern på Linesøya.Har årlige utstillinger med bestemte tema.
_____________________________________________________________________________________

LEKSVIK

Killingberg museum

Killingberg-museum_mini

Grande Landhandelmuseum

leksvik-landhandel_mini

Leksvik kirke

leksvik-kirke_mini

Minnebauta A. Solli

Thulittforekomst på Hindrem

thulitt_mini

Munkstigen

munkstigen-klatrest_minii

For klatring, henvedelse til: Ta kontakt med HINDRUM FJORDSENTER tlf 41 33 95 18, se også www.munkstigen.no

Munkstigen klatresti ligger like ved fylkesvei 755, mellom Vanvikan og Leksvik, ca. 20 minutter kjøring fra Rørvik fergeleie på Fosenhalvøya, Nord-Trøndelag. Se siden Kart for å se hvor det er.
Er du i normal fysisk form, og ønsker en utfordring i hverdagen med flott natur, er dette noe for deg. Dette er klatring for alle, ingen krav om forkunnskaper. Stien er hele 950 meter. Klatringen tar normalt ca 3-5 timer, om du spurter opp eller tar deg god tid og nyter utsikten er opp til deg. Kjempeflott tur for lag, foreninger, arbeidskollegaer, skoleklasser, studentgrupper, idrettsgrupper osv.

Barn under 15 år må ha følge av en voksen. Barn under 12 år anbefales ikke, da hender og føtter kanskje ikke strekker til. Må i tilfelle ha med en voksen med klatreerfaring som kan hjelpe og veilede. Grupper over 9 personer får rabatt, og guide bestilles på forhånd. Eiere av munkstigen klatresti er Hindrum Skilag

Våttahaugen utsiktpunkt

Besøk Våttahaugen utsiktpunkt  – flott utsikt over Leksvik, Trondheimsfjorden og Trondehim Markert trasé
_____________________________________________________________________________________

ROAN

Jettegryter på Hofstad ved Reppkleiv bro.

Det er bygd ei trapp opp til den. Trappa består av hele 136 trinn. God parkering på opparbeidet parkeringsplass. Jettegryta er Nord-Europas største i granitt.

Fosenkatedralen

Fosenkatedralen-(-Roan-kirke)_liten

Roan kirke blir også kalt Fosenkatedralen. Den er bygd i 1702. Både altertavle, prekestol, epitafium og alterkalk er svært gamle, den eldste gjenstanden er datert helt tilbake til 1639. Åpen kirke i sommerhalvåret: 02. juni – 06. august mellom 14.00-15.30 – hver tirsdag. For omvisning, kontakt kirkekontoret tlf: 72 53 77 18.

Slumperova

Sjøgeysiren Slumperova ble føste gang beskrevet av italieneren Francesco Negri i 1664/65. Den kan sees på dager med frisk vind fra nordvest. Geysiren kan bli opptil 20 meter høy! Slumperova ligger på Eian, utenfor Utro i Roan kommune.

Almenningen

– gammelt handelssted , Utrodagene 4. helg i juli hvert år. Roan Bygdetun – Utro

Utrodager_liten

Roan bygdetun er en samling antikvariske bygninger og gjenstander fra kystkulturen i Roan. Bydetunet ligger ved Utrosjøen som gjennom generasjoner har vært utro-sted for lokale fiskere.

Bessakerfestival 3. helg i juli hvert år

bessakerfestivalen

Tradisjonsrik festival som avholdes i juli på Bessaker. Fiskefestivalen er tradisjonelle bygdedager med alt som hører med!

LES OGSÅ:

https://www.fosna-folket.no/kultur/2018/07/29/Dette-er-en-perle-av-en-plass-%C3%A5-bes%C3%B8ke-i-Fosen-17199283.ece