Om Rissa

Rissa kommune er den største av kommunene på Fosen med 6650 innbyggere, og kjennetegnes ved innbyggernes opplevelse av jordnær lykke. Skal du bosette deg i Rissa kommune er det 2 valg som utmerker seg; Hvordan vil du bo og hvor vil du jobbe?

Kommunen har boliger og tomter tilgjengelig både sentrumsnært og i landlig idyll. Her kan du velge å ha alle tjenester og servicetilbud innen gangavstand, eller du kan velge mer fredfulle omgivelser som kan gi deg den roen du søker etter. Her kan du finne akkurat det som passer deg.

Kommunen har et variert jobbmarked, med arbeidsplasser innen den kommunale tjenesteproduksjon, store industribedrifter, små gründerbedrifter, servicenæring og mye annet. Fosenregionen er viktig for Rissa kommune, som en stor og velfungerende arbeidsregion. I tillegg har vi et bredt kollektivtilbud som legger svært godt til rette for dagpendling til Trondheim og de muligheter som finnes der. Rissa kommune er en del av Trondheimsregionen og mange pendler daglig begge veier. Rissa kommune og Rissa Utvikling KF legger nå til rette tomteareal for næringsaktivitet, og jobber tett med næringslivet i Trondheimsregionen.

I Rissa kommune opplever innbyggere jordnær lykke – Hver dag…

I 2012 deltok Rissa kommunes innbyggere i en omfattende involveringsprosess for å skape kommunens nye visjon. Resultatet ble visjonen jordnær lykke, og verdiene engasjert, frodig og gjestfri.

Hva innbyggerne i Rissa kommune legger i jordnær lykke finner du ut på Instagram #jordnærlykke

 

 

Varierte bomuligheter

Kart

Rissa kommune er en kommune i vekst. Kommunen tilhører både Fosen- og Trondheims-regionen. Innbyggertallet øker og det bygges som aldri før. Det bygges boligblokker i sentrum, som vil kunne frigjøre boliger rundt om i kommunen. Vi har ledige tomter i alle bygdene, og nå er ytterligere 300 nye boligtomter under planlegging på forskjellige steder i kommunen.

DSC_0043
Johan Wemundstad ved blokkene i Rissa sentrum. Foto: Sigrun H. Overland

 

 

Engasjerte, frodige og gjestfrie

Over 4000 innbyggere i Rissa kommune gjør en innsats i over 160 frivillige lag og foreninger. Dugnadsviljen er stor blant våre engasjerte og gjestfrie innbyg-gere. Dette gir et bredt og innholdsrikt aktivitetstilbud, og flotte og varierte kulturelle opplevelser. Frodig revygrupper, teater- og ungdomslag finnes i nesten hver grend. Et aktivt og velorganisert idrettsmiljø sørger for at 1700 små og store rissværinger er i fysisk aktivitet.

 

 

Lokale bidragsytere

 

Skytterlaget fra Rissa
Skytterlaget fra Rissa stiller med hele 63 skyttere på Landsskyttersevnet 2013 og er med det landets største tropp på stevnet.

Langsand Park

 

 

 

Stadsbygd Sparebank har vært og skal fortsatt være en viktig bidragsyter for å bygge gode lokalmiljøer både i Rissa og Leksvik kommuner. Det ligger i bankens formål at en god del av overskuddet skal pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Dette skjer både i form av gavetildelinger og sponsormidler til lag og foreninger. For 2013 utgjør dette mellom 1,5 og 2 mill kr.

Lokalbanken er også en solid støttespiller for innbyggere og næringslivet når det gjelder bolig-prosjekter og andre etableringer i kommunene. Vi er stolte over å kunne bidra til gjennomføring av privat boligbygging og flere større boligprosjekter i Rissa – for eksempel Sund Terrasse, Langsand Park og Sørsia. I tillegg er vi en god samarbeidspartner for både landbruksnæringen og det generelle nærings-livet med tilbud om rådgivning og alle typer finansielle tjenester som igjen skaper gode og trygge arbeidsplasser i nærmiljøet.

Stadsbygd Sparebank er et lokalt finanshus med 27 ansatte som hver dag prøver å leve opp til sin lovnad – vi er banken din! Du finner mer info om oss på www.stbank.no

 

 

Vi jobber for bolyst og utvikling

 

Rissa Kraftlag
Vi spiller på lag! Kraftlaget har i 2013 holdt på i 65 år. For å kunne holde på i nye 65 år er man helt avhengig av at lokalsamfunnet og eierne er fornøyd med drifta. Å bidra med støtte til lokale lag og organisasjoner som jobber med barn og ungdom ser vi på som en viktig del av det å skape et godt lokalsamfunn. Et godt lokalsamfunn gir bolyst og grunnlag for attraktive samfunn og derigjennom befolkningsvekst.

 

 

 

 

Tilgang til og bruk av strøm er grunnlaget for bosetting og næringsdrift. Vi ser det som vesentlig for lokalsamfunnets og vår egen videre eksistens og utvikling at det jobbes med næringsutvikling og bolyst. I vår strategiske plan har vi en visjon om at vi skal være en generator i lokalsamfunnets utvikling. Vi er eid av kundene våre og alt vi gjør skal bidra til å gi positive merverdier til våre eiere og lokalsamfunnets utvikling. For å målsette dette har vi satt oss høye ambisjoner; En lavest mulig nettleie er i seg selv lokal verdiskapning, og våre eiere skal ha samme eller lavere kostnadsutvikling i nettleie som i nabokommunene. Med basis i kjernevirksomheten og de styrkene vi har skal det utvikles annen virksomhet med formål å realisere vår visjon. Utbyggingen av bredbånd/fiber er den del av denne satsningen da dette oppfattes som en veldig viktig basis i dagens næringsliv og bosetting.

Sammen med Rissa Utvikling KF og Stadsbygd Sparebank har vi stiftet investeringsselskapet Rissa Invest AS for å bidra til lokal næringsutvikling. www.rissakraft.no

Opplev_raakvaagOpplev Råkvåg

Råkvåg eller Råkvågen er et tettsted i Rissa kommune. Tettstedet har 255 innbyggere per 1. januar 2012, og er omtalt i boka Vakrest i landet utgitt for Norges Turistråd (nåværende Innovasjon Norge) i 1991 som et av Norges 20 best bevarte tettsteder.
Hovedgrunnen for en relativt stor turisme er at Råkvåg har den lengste bryggerekka utenfor byer i Norge, i tillegg til at Råkvåg ligger i det som en gang var et av landets beste fjorder for sildefiske, nemlig Stjørnfjorden. På grunnlag av dette arrangeres «Råkvåg Anno 1930», årets største begivenhet, hvert år den siste helga i juli. Det yrende sommerlivet gir grobunn for flere restauranter og rorbu (overnattingstilbud) for tilreisende i bygda.

 

Rissa Stripe